Tietosuojakäytäntö

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen tämän ohjelmiston käyttöä.

Tämä asiakirja on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi & saksaksi..

Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti ennen tämän ohjelmiston käyttöä.

Olemme erittäin iloisia siitä, että olette osoittaneet kiinnostusta yritystämme kohtaan. GURTNER IT SOLUTIONSin johto pitää tietosuojaa erityisen tärkeänä. GURTNER IT SOLUTIONSin Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista; jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluja verkkosivujemme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole lakisääteistä perustetta, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja GURTNER IT SOLUTIONSiin sovellettavia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tällä tietosuojaselosteella yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan tämän tietosuojaselosteen avulla oikeuksista, joihin heillä on oikeus.

Rekisterinpitäjänä GURTNER IT SOLUTIONS on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin periaatteessa olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti siirtää meille henkilötietoja vaihtoehtoisin keinoin, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät

GURTNER IT SOLUTIONSin tietosuojaseloste perustuu Euroopan unionin lainsäätäjän yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksymisessä käyttämiin termeihin. Tietosuojaselosteemme on oltava luettavissa ja ymmärrettävissä suurelle yleisölle sekä asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme ensin selittää käytetyn terminologian.

Tässä tietosuojaselosteessa käytämme muun muassa seuraavia termejä:

 • a)    Henkilötiedot

  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.

 • b)    Rekisteröity

  Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä käsittelee.

 • c)    Käsittely

  Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietoihin tai henkilötietoryhmiin kohdistuvaa automaattista tai ei-automaattista toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, luovuttamista välittämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, yhteensovittamista tai yhdistelemistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

 • d)    Käsittelyn rajoittaminen

  Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä, jotta niiden käsittelyä voidaan rajoittaa tulevaisuudessa.

 • e)    Profilointi

  Profiloinnilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkumiseen liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

 • f)     Pseudonymisointi

  Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

 • g)    Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä

  Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisistä perusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

 • h)    Prosessori

  Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

 • i)      Vastaanottaja

  Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat vastaanottaa henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; kyseisten viranomaisten on käsiteltävä näitä tietoja käsittelyn tarkoituksen mukaisesti sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

 • j)      Kolmas osapuoli

  Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suorassa alaisuudessa oikeus käsitellä henkilötietoja.

 • k)    Suostumus

  Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaaehtoista, täsmällistä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn lausumalla tai selkeällä myönteisellä toiminnalla.

2. rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR),muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaan liittyvien säännösten soveltamiseksi on:

GURTNER IT SOLUTIONS
Weststrassse 19
CH-3005 Bern
Tel.: +41 79 652 61 07
Sähköposti: [javascript protected email address]
Verkkosivusto: www.gurtner-it.biz

3. Evästeet

GURTNER IT SOLUTIONSin Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.

Monet Internet-sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnisteen. Evästetunniste on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla Internet-sivut ja palvelimet voidaan yhdistää tiettyyn Internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Tämän ansiosta Internet-sivut ja palvelimet, joilla vierailtiin, voivat erottaa dats-kohteen yksittäisen selaimen muista Internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Yksilöllisen evästetunnuksen avulla voidaan tunnistaa ja tunnistaa tietty Internet-selain.

Evästeiden avulla GURTNER IT SOLUTIONS voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän kannalta. Evästeiden avulla voimme, kuten aiemmin mainittiin, tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Verkkosivuston käyttäjän, joka käyttää evästeitä, ei esimerkiksi tarvitse syöttää käyttötietoja joka kerta, kun verkkosivustoa käytetään, koska verkkosivusto ottaa ne haltuunsa, ja eväste tallennetaan siten käyttäjän tietokonejärjestelmään. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta käyttämällä Internet-selaimen vastaavaa asetusta ja voi siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa Internet-selaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytetyssä Internet-selaimessa, kaikkia verkkosivujemme toimintoja ei välttämättä voi käyttää täysin.

4. Yleisten tietojen kerääminen<

GURTNER IT SOLUTIONSin verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja ja informaatiota, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättäviä tietoja voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttävän järjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta käyttävä järjestelmä pääsee verkkosivustollemme (niin sanotut lähettäjät),(4) aliverkkosivustot, (5) Internet-sivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollaosoite (IP-osoite),(7) käyttävän järjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot ja tiedot, joita voidaan käyttää tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja GURTNER IT SOLUTIONS ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin, jotta voimme (1) toimittaa verkkosivustomme sisällön oikein, (2) optimoida verkkosivustomme sisällön sekä sen mainonnan, (3) varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivuston tekniikan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille tarvittavat tiedot rikosoikeudellisia seuraamuksia varten verkkohyökkäyksen sattuessa. Siksi GURTNER IT SOLUTIONS analysoi tilastollisesti anonyymisti kerättyjä tietoja ja informaatiota, jotta yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa voitaisiin parantaa ja jotta käsittelemiemme henkilötietojen optimaalinen suojaustaso voitaisiin varmistaa. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

5. Rekisteröityminen verkkosivuillamme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivustolla ja ilmoittaa henkilötiedot. Se, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjälle välitetään, määräytyy rekisteröinnissä käytetyn syöttömaskin perusteella. Rekisteröidyn syöttämät henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja sen omiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi pyytää siirtoa yhdelle tai useammalle käsittelijälle (esim. pakettipalvelu),joka myös käyttää henkilötietoja rekisterinpitäjän sisäiseen tarkoitukseen.

Rekisteröitymisen yhteydessä rekisterinpitäjän verkkosivustolle tallennetaan myös Internet-palveluntarjoajan (ISP) antama ja rekisteröidyn käyttämä IP-osoite, rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Näiden tietojen tallentaminen tapahtuu sillä perusteella, että se on ainoa tapa estää palveluidemme väärinkäyttö ja tarvittaessa mahdollistaa tehtyjen rikosten tutkiminen. Sikäli näiden tietojen tallentaminen on tarpeen rekisterinpitäjän turvaamiseksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttamiseen ole lakisääteistä velvoitetta tai ellei luovuttaminen palvele rikosoikeudellisia syytetoimia.

Rekisteröidyn rekisteröitymisen ja henkilötietojen vapaaehtoisen ilmoittamisen tarkoituksena on antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuus tarjota rekisteröidylle sisältöjä tai palveluja, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuja henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan rekisterinpitäjän tietovarannosta.

Rekisterinpitäjän on milloin tahansa pyynnöstä annettava kullekin rekisteröidylle tiedot siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjän on korjattava tai poistettava henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai hänen ilmoituksestaan siltä osin kuin lakisääteisiä säilytysvelvoitteita ei ole. Rekisterinpitäjän kaikki työntekijät ovat tässä yhteydessä rekisteröidyn käytettävissä yhteyshenkilöinä.

6. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

GURTNER IT SOLUTIONSin verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös niin sanotun sähköisen postin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja suojaaminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi, tai siltä osin kuin eurooppalainen lainsäätäjä tai muut lainsäätäjät ovat antaneet tähän luvan laeissa tai asetuksissa, joita rekisterinpitäjään sovelletaan.

Jos säilytystarkoitusta ei voida soveltaa tai jos Euroopan lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • a)    Vahvistusoikeus

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

 • b)    Oikeus tutustua

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä milloin tahansa maksutta tiedot tallennetuista henkilötiedoistaan ja jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja asetukset myöntävät rekisteröidylle oikeuden saada seuraavat tiedot:

  • käsittelyn tarkoitukset;
  • kyseessä olevat henkilötietoryhmät
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat.
  • mahdollisuuksien mukaan suunniteltu aika, jonka henkilötietoja säilytetään, tai jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämisessä käytetyt perusteet.
  • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen oikaisua tai poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä.
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä itseltään, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä.
  • yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa mielekkäät tiedot siihen liittyvästä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja suunnitelluista seurauksista rekisteröidylle.

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tarkastusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään

 • c)    Oikeus oikaisuun

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisu. Rekisteröidyllä on käsittelyn tarkoituksen huomioon ottaen oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, myös antamalla täydentävä selvitys.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

 • d)    Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy, niin kauan kuin käsittely ei ole tarpeen:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jos käsittelylle ei ole muuta oikeudellista perustetta.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
  • Henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

  Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa pyytää GURTNER IT SOLUTIONSin tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijä huolehtii viipymättä siitä, että poistopyyntöä noudatetaan välittömästi.

  Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja on 17 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen poistamaan henkilötiedot, rekisterinpitäjän on käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, ilmoittaakseen muille henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt, että nämä rekisterinpitäjät poistavat kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot, sikäli kuin tietojen käsittely ei ole tarpeen. GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijät järjestävät tarvittavat toimenpiteet yksittäistapauksissa.

 • e)    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan tietojen käsittelyä, jos jokin seuraavista on voimassa:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.
  • Rekisteröity on vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odotettaessa sen tarkistamista, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet tärkeämpiä kuin rekisteröidyn perusteet.

  Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää GURTNER IT SOLUTIONSin tallentamien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.

 • f)     Oikeus tietojen siirrettävyyteen

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin lainsäätäjän myöntämä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on toimitettu rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että se rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, kunhan käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen, tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automatisoidusti, kunhan käsittely ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

  Käyttäessään tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista ja jos se ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

  Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijään voidakseen käyttää oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen.

 • g)    Oikeus vastustaa

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

  GURTNER IT SOLUTIONS ei enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on pakottava perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Jos GURTNER IT SOLUTIONS käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa GURTNER IT SOLUTIONSille suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, GURTNER IT SOLUTIONS ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein vastustaa sitä, että GURTNER IT SOLUTIONS käsittelee häntä koskevia henkilötietoja tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi.

  Vastustamisoikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä keneen tahansa GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijään. Lisäksi rekisteröidyllä on tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä ja direktiivin 2002/58/EY estämättä oikeus käyttää oikeuttaan vastustaa automaattisin keinoin teknisiä eritelmiä käyttäen.

 • h)    Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, mukaan lukien profilointi, ja jolla on häneen kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, kunhan päätös (1 ) ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä varten, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano, tai (2) sitä ei sallita unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjä soveltaa ja jossa säädetään myös asianmukaisista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, tai (3) se ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

  Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, GURTNER IT SOLUTIONS toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, ainakin oikeuden saada rekisterinpitäjän puolesta asioihin puuttua asiaan, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoitua yksilöllistä päätöksentekoa koskevia oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijään.

 • i)      Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumus

  Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäätäjän myöntämä oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa GURTNER IT SOLUTIONSin työntekijään.

11. Google Analyticsin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset (anonymisointitoiminnolla).

Tällä verkkosivustolla rekisterinpitäjä on integroinut Google Analyticsin komponentin (anonymisointitoiminnolla). Google Analytics on web-analyysipalvelu. Web-analytiikka on verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja analysointia. Verkkosanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta henkilö on tullut (ns. lähettäjä),millä alasivuilla on käyty tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua on katsottu. Verkkosanalyysia käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysin tekemiseen.

Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Google Analyticsin kautta tapahtuvaan web-analytiikkaan rekisterinpitäjä käyttää sovellusta "_gat. _anonymizeIp". Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen ja anonymisoi sen, kun verkkosivujamme käytetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja ja tietoja muun muassa arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä ja tarjotakseen verkkoraportteja, joista käy ilmi verkkosivustojemme toiminta, sekä tarjotakseen meille muita verkkosivustomme käyttöön liittyviä palveluja.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Evästeiden määritelmä on selitetty edellä. Evästeen asettamisen avulla Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Jokaisen käynnin yhteydessä tällä rekisterinpitäjän ylläpitämällä verkkosivustolla, johon on integroitu Google Analytics -komponentti, rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lähettää automaattisesti tietoja Google Analytics -komponentin kautta verkkomainontaa ja palkkioiden maksamista varten Googlelle. Tämän teknisen menettelyn aikana yritys Google saa tietoonsa henkilökohtaisia tietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jonka avulla Google voi muun muassa ymmärtää kävijöiden ja klikkausten alkuperän ja myöhemmin luoda provisiotilityksiä.

Evästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttöaika, sijainti, josta käyttö tapahtui, ja rekisteröidyn verkkosivustollamme tekemien käyntien tiheys. Jokaisen Internet-sivustollamme käynnin yhteydessä tällaiset henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvaltoihin. Google voi välittää nämä teknisen menettelyn avulla kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Kuten edellä todettiin, rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustomme kautta käyttämällä käytetyn verkkoselaimen vastaavaa säätöä ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen säätö estää myös Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan poistaa milloin tahansa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien tietojen keräämistä, joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, sekä näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta ja mahdollisuus estää se. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin avulla, että Internet-sivujen käyntejä koskevia tietoja ei saa siirtää Google Analyticsille. Selaimen lisäosan asentaminen katsotaan Googlen vastustukseksi. Jos rekisteröidyn tietotekninen järjestelmä myöhemmin poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosat uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos rekisteröity tai joku muu henkilö, jonka voidaan katsoa kuuluvan hänen toimivaltaansa, on poistanut selaimen lisäosan tai se on poistettu käytöstä, on mahdollista asentaa selaimen lisäosat uudelleen tai aktivoida ne uudelleen.

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojasäännökset ovat saatavilla osoitteissa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analyticsista kerrotaan tarkemmin seuraavassa linkissä https://www.google.com/analytics/.

12. YouTuben soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojasäännökset

Tällä verkkosivustolla rekisterinpitäjä on integroinut YouTuben komponentteja. YouTube on internetin videoportaali, joka mahdollistaa videon julkaisijoiden asettaa videoleikkeitä ja muiden käyttäjien maksutta, joka tarjoaa myös ilmaisen katselun, tarkastelun ja kommentoinnin. YouTuben avulla voit julkaista kaikenlaisia videoita, joten voit käyttää sekä kokonaisia elokuvia ja televisiolähetyksiä että musiikkivideoita, trailereita ja käyttäjien tekemiä videoita Internet-portaalin kautta.

YouTubea hallinnoiva yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC on Google Inc:n tytäryhtiö, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Jokaisella yhteydenotolla jollekin rekisterinpitäjän ylläpitämälle tämän verkkosivuston yksittäiselle sivulle, johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video),rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selainta kehotetaan automaattisesti lataamaan vastaava YouTube-komponentti. Lisätietoja YouTubesta saa osoitteesta https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tämän teknisen menettelyn aikana YouTube ja Google saavat tiedon siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut.

Jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen, YouTube tunnistaa jokaisen YouTube-videon sisältävän alasivun kohdalla, millä Internet-sivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja ne liitetään rekisteröidyn YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen, kun hän soittaa verkkosivustollemme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako henkilö YouTube-videota vai ei. Jos näiden tietojen lähettäminen YouTubelle ja Googlelle ei ole rekisteröidyn kannalta toivottavaa, tietojen lähettäminen voidaan estää, jos rekisteröity kirjautuu ulos omalta YouTube-tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

YouTuben tietosuojasäännökset, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, antavat tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTuben ja Googlen toimesta.

13. Käsittelyn oikeusperusta

Art. 6(1) lit. a GDPR toimii oikeusperustana käsittelytoimille, joita varten saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, kuten esimerkiksi silloin, kun käsittelytoimet ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tarjoamiseksi, käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi, esimerkiksi kun kyseessä ovat tuotteitamme tai palveluitamme koskevat tiedustelut. Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu GDPR:n art. 6(1) lit. c GDPR.
Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi art. 6(1) lit. d GDPR:ään.

14. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on harjoittaa liiketoimintaamme kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajien hyvinvoinnin hyväksi.

15. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika määritetään lakisääteisen säilytysajan perusteella. Kyseisen ajanjakson päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, kunhan ne eivät enää ole tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi.

16. Henkilötietojen toimittaminen lakisääteisenä tai sopimusperusteisena vaatimuksena; sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus; rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; tietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Selvennämme, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan osittain laissa (esim. verosäännökset) tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. tiedot sopimuskumppanista).

Joskus sopimuksen tekeminen voi edellyttää, että rekisteröity toimittaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen antamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä.


Ennen kuin rekisteröity toimittaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä mihin tahansa työntekijään. Työntekijä selvittää rekisteröidylle, onko henkilötietojen antaminen lain tai sopimuksen mukaista tai sopimuksen tekemisen kannalta välttämätöntä, onko henkilötietojen antaminen pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä on.

18. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.