Gebruiksvoorwaarden van de oogtraining

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze software gebruikt.

Belangrijke termen

LICENSORS
De natuurlijke of rechtspersoon die SOFTWARE voor gebruik ter beschikking stelt: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

END USER
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie het gebruiksrecht van deze SOFTWARE is verleend.

LICENSEE
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie het recht is verleend om deze SOFTWARE te installeren, in licentie te geven en te distribueren onder de END USER

Belangrijkste punten

  • Het gebruik van deze software mag geen risico vormen voor de eindgebruiker. Het gebruik van deze software is echter geheel op eigen risico.. De LICENSORS is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze website..
  • De LICENSOR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor dit document te allen tijde te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van het LICENSEE om zich te informeren over de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden..
  • Deze 'saccadische training' van de software (hierna te noemen 'Software') mag niet worden gewijzigd, verzonden, gedistribueerd, opgeslagen, gekopieerd of opnieuw gepubliceerd zonder toestemming van de LICENSOR.
  • Als gebruiker van deze software, geef ik toestemming voor het mogelijke gebruik van mijn trainingsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden of voor statistische analyse, in anonieme vorm.
  • Als END gebruiker ga ik ermee akkoord deze software correct te gebruiken. Dit betekent met name dat een gebruiker met een licentie alleen door een individu mag worden gebruikt. Meervoudig gebruik van de rekeningen is niet toegestaan.

Onderwerp van de opdracht

Tegen betaling van de overeengekomen vergoeding wordt aan de END USER het persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht verleend om de software te gebruiken op een geschikt IT-systeem (hierna "LICENSEE SYSTEM" genoemd) dat tijdens de beoogde licentieperiode bij de LICENSEE is geïnstalleerd..

Toepassingsgebied

"Onder "beoogd gebruik" in de zin van deze licentievoorwaarden wordt tenslotte mede verstaan het laden, opslaan, overdragen, converteren, uitvoeren en reproduceren van de software in machineleesbare vorm op het LICENSEE SYSTEEM ten behoeve van de uitvoering van de software voor de verwerking van gegevens van het LICENSEE.«.

De software is locatiegebonden (het betreffende apparaat) en mag alleen door de betreffende EINDGEBRUIKER op dit apparaat worden gebruikt. Meervoudig gebruik door meerdere personen per rekening is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor gebruik door andere bedrijven of gelijktijdig gebruik op verschillende computers moeten afzonderlijke bestellingen worden geplaatst of licenties worden verkregen..

Systeemvereisten

Voor de toepassing van de software zijn aan de kant van de END USER de volgende voorwaarden vereist: Huidige browsers zoals Chrome, Safari, Firefox. Een beeldschermformaat van ten minste 15" inch wordt aanbevolen..

Rechten op de software

Het LICENSOR is eigenaar van het auteursrecht en de uitvindingsrechten op de software en het LICENSEE erkent deze immateriële rechten. De LICENSEE heeft alleen recht op de onlinerechten tot gebruik van de software die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. In geen geval verwerft de klant auteursrechten of andere industriële eigendomsrechten op de software of de gerelateerde merkrechten als eigendom van de software..

Geheimhouding

De software bevat informatie, ideeën, concepten en procedures, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van gegevens die bedrijfs- en handelsgeheimen van de LICENSOR vormen. De LICENSEE is verplicht de software met dezelfde zorg en vertrouwelijkheid te behandelen als haar eigen bedrijfs- en bedrijfsgeheimen, ze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze is bestemd, in overeenstemming met deze licentievoorwaarden, en ze niet geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan of te publiceren aan derden, in welke vorm dan ook.

Vergunninghouders Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor de aanschaf en het onderhoud van een IT-systeem (LICENSEE SYSTEM) dat geschikt is voor het gebruik van de software en de resultaten en het onderhoud van de software. Alleen het LICENSEE is verantwoordelijk voor het verdere gebruik ervan. De LICENSOR is hiervoor niet verantwoordelijk. Bovendien is het LICENSEE verantwoordelijk voor de algemene ondersteuning van het END USER.

Licentiekosten

  • De licentievergoeding wordt berekend op basis van de kosten die worden gepubliceerd op het moment van het bestelproces.
  • De licentie is niet beperkt in de tijd.
  • De LICENSOR kan de vergunningskosten te allen tijde wijzigen..

Afwijzing van aansprakelijkheid

De LICENSOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie die erin is opgenomen. Aansprakelijkheidsclaims tegen de LICENSOR voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik of het niet gebruiken van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten..

Bovendien is het LICENSOR niet aansprakelijk voor storingen in de kwaliteit van de toegang als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarvoor het LICENSOR niet verantwoordelijk is, in het bijzonder storingen in communicatienetwerken en gateways. De LICENSOR garandeert niet dat de website ononderbroken en foutloos zal functioneren en dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd..

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie met inbegrip van alle aanbiedingen en informatie kunnen zonder afzonderlijke aankondiging door het LICENSOR worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

Mensen met een acute oogaandoening (bijvoorbeeld een ontsteking) mogen pas beginnen met trainen als de symptomen zijn verdwenen en mensen met fotosensitieve epilepsie mogen niet trainen.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van het LICENSOR. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van de hand. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruiker..

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die permanent of tijdelijk op uw computer worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Het doel van cookies is in het bijzonder om het gebruik van deze website te analyseren voor statistische evaluatie en voor continue verbetering.

U kunt sommige of alle cookies in uw browserinstellingen op elk gewenst moment deactiveren. Als cookies gedeactiveerd zijn, kunt u mogelijk niet meer van alle functies van deze website gebruik maken.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de federale wet inzake gegevensbescherming (Datenschutzgesetz, DSG) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Het LICENSOR dient aan deze bepalingen te voldoen. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden..

In nauwe samenwerking met onze hostingproviders stelt de LICENSOR alles in het werk om de databases te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of vervalsing. Het verstrekken van persoonsgegevens via internet is echter altijd riskant en geen enkel technologisch systeem wordt volledig onaangetast door manipulatie of sabotage..

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte trimmen/anonimiseren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google-servers in de VS. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de serviceprovider om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de serviceprovider en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de serviceprovider te leveren. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google voorkomen (cookies en IP-adres) door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Download en installeer beschikbare browser plugin.

Gemeenschappelijke slotbepalingen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de LICENSOR, LICENSEE en END USER van deze software is het Zwitserse recht van toepassing. Indien het LICENSOR geen geldig recht vermeldt, wordt dit niet beschouwd als een afstand van dit recht. Indien een bepaling van dit document door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Uitsluitende plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is de stad Bern, Zwitserland, onderworpen aan verplichte jurisdictie..

Bern, 10.07.2017